กกท.” จัดกิจกรรม CSR “1 ชุมชน 1 ลานกีฬา” ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย

Photo of author

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “1 ชุมชน 1 ลานกีฬา”

โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร , นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นายสาธิต บุญทอง คณะกรรมการ กกท. และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม , ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกฯ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมงาน และมีนายสมชาย แซ่ลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเทอดไทย ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติด้านกีฬา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และ ความตระหนักในประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อทักษะในการ ดำรงชีวิต นั้น

“กกท. ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบด้านกีฬาของชาติ เป็นองค์กรที่ต้องขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านกีฬาดังกล่าว ด้วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน บริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ ประกอบกับ กระกรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนด นโยบายสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงไปสู่โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) BCG ที่จะต้องคำนึงถึง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และกีฬาสีเขียว”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน เจ้าที่ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำสนามบาสเกตบอลให้กับชุมชน ,การมอบอุปกรณ์กีฬา, โต๊ะปิงปอง, ชั้นสำหรับวางหนังสือ, ชุดถังแยกประเภทขยะ ,หน้ากากอนามัย , เจลล้างมือ และสอดแทรกเรื่องกีฬาสีเขียวให้เป็นเรื่องที่รู้จักควบคู่กันกับการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อให้กระจายไปทั่วถึงในชุมชน โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยมอบให้กับชุมชนและโรงเรียนที่อยู่ภายในหมู่บ้านเทอดไทย ประกอบด้วย 1.โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 , 2.โรงเรียนสามัคคีพัฒนา บ้านม้งเก้าหลัง , 3.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , 4.โรงเรียนบ้านเทอดไทย และ 5.โรงเรียนบ้านห้วยอื้น

นายสมชาย แซ่ลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเทอดไทย กล่าวว่า ” ขอขอบคุณ กกท. ที่สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล และ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตู้ใส่หนังสือ ชุดถังขยะแยกประเภท อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิดในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องกีฬาและสุขภาพแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงการกุศลเจตนา ที่จะมุ่งมั่น พัฒนาให้หมู่บ้านเทอดไทยแห่งนี้ มีความพร้อมด้านกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ต่อไป ”

จากนั้น เป็นการจัดกิจกรรมคลินิกกีฬา นำโดย นายนันทวัฒน์ แทนโสภา อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และคณะ ทำการฝึกสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับ นักเรียนโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันอีกด้วย