กกท.เปิดแผนกีฬาสู่เป็นเลิศวางรากฐานต้องแข็งแกร่ง

Photo of author

“บิ๊กก้อง”ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้มอบหมายให้ “พันโทรุจ แสงอุดม” รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ปรับแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โดยแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เน้นตั้งแต่รากฐานที่แข็งแรง จากนั้นจะดำเนินการไปครอบคลุมรอบด้าน ดังนี้

 1. มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อความต้องการของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
 2. มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา(Sport Training Hub) ในอาเซียน
 3. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ
 4. นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในชนิดกีฬาที่สำคัญ
 5. มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม

แนวทางที่ 1 การเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 1. พัฒนาระบบการเสาะหานักกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ
 2. สร้างและส่งเสริมระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. ส่งเสริมการส่งแข่งในระดับนานาชาติและยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ
 4. ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนชนิดกีฬาที่มีความหวัง

แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน

 1. ยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล
 2. ขยายฐานจำนวนบุคลากรการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ
 3. ผลักดันให้ผู้บริหารชาวไทยมีบทบาทและต าแหน่งในองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ

แนวทางที่ 3การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน

 1. จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศครบวงจร
 2. บูรณะและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาให้ได้มาตรฐานตามความเหมาะสมส าหรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬา

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา

 1. ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลที่เหมาะสม ทั้งในด้านความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาและในด้านจริยธรรมให้กับนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอย่างเสมอภาค
 2. จัดให้มีสวัสดิการและกองทุนที่เหมาะสมแก่นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่เคยสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ

 1. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับอาชีพ
 2. ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากขึ้น
 3. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความนิยมในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ

จากแผนงานที่วางไว้ ถือว่า กกท. ลงลึกในมุมมองหลายมิติ เริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแรง ส่งเสริม ต่อยอดและสอดรับกับอย่างเป็นระบบ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ แต่ไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาแค่ไหน กกท. ก็พร้อมจะฝ่าไปให้ได้เช่นกัน.