กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ-จัดอบรม-ปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษา

Photo of author

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการอบรม ปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านทาง Zoom meeting โดย ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายชนาสิน สิมะดํารงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกีฬา เป็นตัวแทนกล่าววัตถุประสงค์ของงาน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับปีการศึกษา 2564 รวม 16 ปี โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา กองทุนให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1,526 คน


สำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์ ประกาศกำหนดการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นกรณีพิเศษ มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 370 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,500,000 บาท ประกอบด้วยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ยื่นขอรับทุนทั้งหมด จำนวน 38 สมาคมกีฬา (จาก 89 สมาคม) จำนวน 285 คน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 205 คน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ยื่นขอรับทุนทั้งหมด จำนวน 73 จังหวัด (จาก 77 จังหวัด) รวมจำนวน 206 คน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 165 คน และทุนต่อเนื่องที่ต้องได้รับทุนจนจบตามหลักสูตรเต็มภาคบังคับอีก จำนวน 201 คน

การจัดงานครั้งนี้มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเข้าร่วมมากกว่า 500 คน ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านทาง Zoom meeting ให้ผู้ที่เข้าร่วมร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเอง และทำให้รู้จักตัวเองกันมากขึ้น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ และสำหรับนักกีฬา หรือบุคลากรทางด้านการกีฬาท่านใด สนใจเข้าร่วมขอรับทุน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ https://nsdf.or.th/
หรือ เฟซบุ๊กเพจ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/nsdf.or.th/