“คณะกรรมการกีฬามวย” เปิดอบรมผู้ตรวจมาตรฐาน “ค่ายมวยไทย”

Photo of author

โครงการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ตรวจประเมินฯ และค่ายมวยที่สนใจขอรับการตรวจประเมินฯ เพื่อดำเนินการออกตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐานฯ สนับสนุนและยกระดับค่ายมวยไทยเพื่อส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จ.สระบุรี
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการ “อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานค่ายมวยไทย” ครั้งที่ 2 ภาค 2

เพื่อฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ออกตรวจประเมินค่ายมวยไทย (ทั่วประเทศ)
โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมกีฬามวย นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และกล่าวเปิดโครงการโดยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสมพร ไชยสงคราม

พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้เกียรติร่วมบรรยายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มวยไทย และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทย ทั้งนี้ จะดำเนินการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานค่ายมวยไทย ในครั้งที่ 3 ภาค 3 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 64 ครั้งที่ 4 ภาค 4 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 64 และครั้งที่ 5 ภาค 5 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 64