ตั้ง​ “มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เพื่อมวลชนคนกีฬา” เดินหน้าสนับสนุน​องค์กร-หน่วยงานกีฬาในทุกมิติ

Photo of author

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า “จากการที่นายทะเบียนได้อนุมัติมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ลงเลขที่ ปท.236/2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2565​ แล้วนั้น ในนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารทุกๆท่าน ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆ ภาคส่วนเช่น​ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ที่มองเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการของกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยในนวัตกรรมการกีฬาที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาพร้อมดำเนินงานให้เกื้อหนุนกับองค์กรและหรือหน่วยงานทางการกีฬาในทุกๆมิติ

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬานั้น เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้านกีฬา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และพัฒนากีฬาในด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมกำลังใจและเป็นกองทุนช่วยเหลือด้านกีฬาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และภาคประชาสังคม

เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวต่ออีกว่า มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายปรีฎก ทองวันดี เป็นประธานกรรมการ ,นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน เป็นรองประธานกรรมการ ,นายเลอภพ โสรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ, นายนัฐชัย ไชยพรม เป็นรองประธานกรรมการ ,นายกฤตพล ทองดอนพุ่ม เป็นรองประธานกรรมการ ,นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว เป็นรองประธานกรรมการ, นายภานพ ใจเกื้อ เป็นรองเลขานุการ ,นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เป็นเหรัญญิก, นายอภิชาติ ชูเกียรติตกุล เป็นนายทะเบียน,พันตรีบรรจง เนติสารยาภากร เป็นปฏิคม ,นายสรวุฒิ พูลสวัสดิ์ เป็นกรรมการ ,นายไกรสร เสนาประทุม เป็นกรรมการ และนาวสาวสิริรัตน์ ราวินิจ เป็นกรรมการ