“ต้นน้ำ” ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติ คว้าเหรียญทองฟรีสไตล์ 1500 เมตร

Photo of author

ต้นน้ำ กันตีมูล จอมทำลายสถิติว่ายน้ำไทย ทุบสถิติว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ด้วยเวลา 15:51.99 นาที  เหรียญเงิน ได้แก่ ณัฎฐภณ  อินทรัตน์ชัยกิจ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 16:39.15 นาที เหรียญทองแดง ได้แก่ ณฉัตร  เนตรมณีสุก (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 16:57.63 นาที

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง เหรียญทองได้แก่ มานิตา  เสถียรโชควิศาล (ศรีสะเกษ) ทำเวลาได้ 26.14 วินาที, ณัชฐานันตร์  จันทร์กระจ่าง (อุดรธานี) ทำเวลาได้ 27.21 วินาที เหรียญทองแดง ได้แก่  ภราดา  พรมตวง (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 27.27 วินาที, ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร ชาย เหรียญทองได้แก่ กิติพัฒน์  ภิพิมพ์นันท์ (นครศรีธรรมราช) ทำเวลาได้ 29.44 วินาที, เหรียญเงิน ได้แก่ ดุลยวัต  แก้วศรียงค์ (สุพรรณบุรี) ทำเวลาได้ 29.59 วินาที เหรียญทองแดง ได้แก่ ธนนชัย  จันทร์รักษา (นครปฐม) ทำเวลาได้ 29.64 วินาที

ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง เหรียญทอง กมลชนก  ขวัญเมือง (นครปฐม) ทำเวลาได้ 04:30.76 นาที เหรียญเงิน ณัชฐานันตร์  จันทร์กระจ่าง (อุดรธานี) ทำเวลาได้ 04:31.69 นาที เหรียญทองแดง ได้แก่ กตวรรณ  ทีฆะ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 04:34.30 นาที

การแข่งขันกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย เหรียญทองได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (บริพัตร  จริยาทัศน์กร, ทศพล  ศิริวรเวทย์, ชยุต  สุวรรณกิจจาการ) ทำคะแนน ได้ 1601 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดราชบุรี (พีชณัฐ  คล้ายสุบรรณ, พีระณัชช์  ทรัพย์หนุน, นพดล  สุทธิวิรัช) ทำคะแนนได้ 1587 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดพังงา (สารมนต์  เจรียงจิต, กณิตพงษ์  กองคำ, ธรรศพงศ์  ศรียะพันธ์) ทำคะแนน ได้ 1587 คะแนน

ประเภท ปืนสั้นยิงช้า บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ ศรีทัศน์  วิรัสวา (สกลนคร) ทำคะแนน ได้ 780 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ ธวัชชัย  บัวอยู่ (กรุงเทพมหานคร) ทำคะแนนได้ 548 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ทัตสุระ บรรพวีระชน (นครสวรรค์) ทำคะแนนได้ 542 คะแนน, ประเภท ปืนยาวอัดลม ทีมชาย เหรียญทองได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ธนโชติ  ปราสาร, นภัส  ต่อตั้งพานิช, นภิศ  ต่อตั้งพานิช) ทำคะแนนได้ 1839 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปฏิพงษ์  นาคเอี่ยม, ทองผาภูมิ  วงศ์สุขดี, พงศธร  ปัญญาทอง) ทำคะแนนได้ 1838.6คะแนน เหรียญทองแดงได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ณัฐภูมินทร์  สืบปรุ, ปรพล  วรยุทธการ, ณภัทร  เพ็งสอน) ทำได้ 1827.4 คะแนน, ประเภทปืนยาวอัดลม ชาย นภิศ  ต่อตั้งพานิช (กรุงเทพมหานคร) ทำได้  ทำได้ 628.2 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ ธนโชติ  ปราสาร (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 619.5 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ชานนท์  บินหมัด (ตรัง) ทำได้  618.5 คะแนน

การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม BMX Park Street เหรียญทองได้แก่ รุ่งเรือง  ภามี (ศรีสะเกษ) เหรียญเงิน ได้แก่ นพรัตน์  ตรีประชานาถ (สระบุรี) เหรียญทองได้แก่ อธิบดี  ฉิมานุกุล (ขอนแก่น), เอ็กซ์ตรีม Inline Speed Skate 500 m. หญิง เหรียญทองได้แก่ เพ็ญทิพภัทร  ชวนะ (จันทบุรี) เหรียญเงิน ได้แก่ เพชรพิศุทธิ์  สยามไชย (จันทบุรี) เหรียญทองแดง ได้แก่ ธนาภา  อิ่มทะสาร (ตราด)

เอ็กซ์ตรีม Inline Speed Skate 500 m. ชาย เหรียญทองได้แก่ ชุติพนธ์  นครังสุ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 54.94 วินาที เหรียญเงิน ได้แก่ พัชรพล  พชระวรางกูร (ตราด) ทำเวลาได้ 55.22 วินาที เหรียญทองแดง ได้แก่ พุธวัฎ  บุญปก (บุรีรัมย์) ทำเวลาได้ 55.25 วินาทีเอ็กซ์ตรีม BMX Park Best Trick Station 1 เหรียญทองได้แก่ จักรพันธุ์  อินทรคล้าย (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน ได้แก่ ปวิธ  เนื่องดิถี (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทองแดง ได้แก่ อภิสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด (กาฬสินธุ์)

เอ็กซ์ตรีม Skateboard Long Ollie เหรียญทอง ได้แก่ พาชัย  ถาปันแก้ว (สงขลา) เหรียญเงิน ได้แก่ ชัชพล  หวังกะจิ (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทองแดง ได้แก่ กวินภพ  สุขศรี (สมุทรปราการ), เอ็กซ์ตรีม Slalom Freestyle Skating (Speed Salalom) หญิง เหรียญทอง ได้แก่ ศิรินทร์ทิพย์  รักอักษร (สมุทรสาคร) เหรียญเงิน ได้แก่ ณิชกานต์  จินุพันธุ์ (สงขลา) เหรียญทองแดง ได้แก่ ณัฐนันดา  ปสุตนาวิน (ตราด)