“ประธานณัฏฐ์ ประกาศ สมาคมเทเบิลเทนนิสฯคว้ารางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ประจำปี 2565 ไปครอง พร้อมเงิน 100,000 บาท”

Photo of author

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “การพิจารณารางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ประจำปี 2565 นั้น จะมีคณะอนุกรรมการผู้พิจารณารางวัล ประกอบด้วย ตนเองเป็นประธาน นายสังเวียน บุญโต อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เป็นรองประธาน นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงสานอัยการสูงสุด เป็นรองประธาน พลเอกโชคดี เกตุสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นกรรมการ ดร.เลอภพ โสรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต และเลขาธิการสภาสมาคมธรรมาภิบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานณัฏฐ์ กล่าวต่ออีกว่า “ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนั้น คณะกรรมการมีแบบประเมิณเชิงประจักษ์ หรือเป็นตัวชี้วัดค่า ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรกีฬา เช่น ดัชนีการปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน ได้แก่ จำนวนข้อพิพาทภายในหน่วยงาน การถูกร้องเรียนภายในหน่วยงาน การระงับข้อพิพาทด้วยนิติวิธี , ดัชนีความโปร่งใส ได้แก่ การส่งงบดุลบัญชี ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และการชำระภาษีต่างๆตามประมวลกฎหมายรัษฎากร , ดัชนีความรับผิดชอบ จะมีการดูถึงการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดหลักความคุ้มค่า ได้แก่ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การส่งเสริมให้มีศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อรองรับนักกีฬา อันดับผลงานทางด้านความกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เพิ่มขึ้น จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้น และ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในรอบปี รวมถึงการเป็นหนี้คงค้างขององค์กร,ส่วนดัชนีวัฒนธรรมการทำงานในองค์ ได้แก่ จำนวนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรทางการกีฬาที่เพิ่มขึ้น จำนวนคณะกรรมการบริหารที่เข้าไปอยู่ในสหพันธ์กีฬาเพิ่มขึ้น จำนวนสมาชิกสโมสร/สามัญที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักกีฬา อดีตนักกีฬา ให้มีการศึกษาและมีงานทำ ,สำหรับดัชนีการมีส่วนร่วม ได้แก่ จำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการ กีฬาผู้สูงอายุ การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาอาชีพรายงานต่างๆ อีกทั้งการส่งบุคคลากรไปอบรมสัมนา หรือ เป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนา ทั้งระดับผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประการสุดท้าย คือ ดัชนีการสื่อสารองค์กร การเป็นจิตอาสาและการบริการสาธารณะ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรกีฬาต่างๆ จำนวนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงที่บริการสาธารณะ การผลักดันให้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม รางวัลเกียรติคุณที่เคยได้รับ และการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์นักกีฬาและอดีตนักกีฬาในด้านต่างๆ
ประธานณัฏฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ประจำปี 2565 ได้แก่ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พร้อมรับเงินเพื่อนำไปเป็นทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมทางด้านธรรมาภิบาลภายในองค์กร จำนวน 100,000 บาท ซึ่งจะมีการรับรางวัลในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ตนเองต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ทุกๆท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาร่วมกันพิจารณารางวัลอันทรงเกียรตินี้