ปิดฉาก “ตะวันออกเกมส์” สุดยิ่งใหญ่ “มทร.รัตนโกสินทร์” ครองเจ้าทอง “มทร.ศรีวิชัย” รับเจ้าภาพครั้งต่อไป

Photo of author

ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

ชิงเหรียญรวมทั้งสิ้น 114 เหรียญทอง พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ที่ครองแชมป์เจ้าเหรียญทองในครั้งนี้

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขเสริมพลานามัยแก่นักศึกษา และปลูกฝังให้นักศึกษา มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา มีความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่งให้เข้าใจวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันตามแบบธรรมเนียมสากล รู้จักการแก้ปัญหาแบบมีสติ อดทน อดกลั้น รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการแสดงศักยภาพการทำงานในหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และพัฒนามาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างวัฒนธรรมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

สำหรับผลการแข่งขัน”ตะวันออกเกมส์”ครั้งนี้ เจ้าเหรียญทองเป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 22 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 11เหรียญทองแดง ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 21 เหรียญทอง 27 เหรียญเงิน 35 เหรียญทองแดง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 19 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 26 เหรียญทองแดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลกรุงเทพ 15 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลศรีวิชัย 11 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลพระนคร 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปจะจัดในระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อว่า “ศรีวิชัยเกมส์” ซึ่งเป็นเกมส์แห่งพลัง ปัญญา สามัคคี มีมาสคอตเป็นน้องแมว คือน้องพลัง และน้องหนูคือน้องปัญญา เน้นการแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไป