สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

Photo of author

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร HOUSE OF THAI FOOTBALL ชั้น 2 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หัวหมาก ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ขึ้น

โดยในการประชุม พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยอุปนายก และเลขาธิการสมาคมฯ, สภากรรมการ รวมถึงสโมสรสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 78 สโมสร โดยแบ่งเป็น สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร และ สมาชิกผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง 21 สโมสร

พร้อมกันนี้ยังมี ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการการประชุม ประกอบด้วย นายรัฐพล ไผ่งาม ผู้อำนวยการกองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย, นายศราวุฒิ สุขเกษม
นิติกร 3 สำนักกฎหมาย ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ, ลาวิน วิกเนช ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า, ยอดแก้ว ภาวดี และ วารานคุม่า ซากะรัน ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี และ วินส์ตัน ลี ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ เข้าร่วมสังเกตการการประชุม

สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 28 ซึ่งการลงมติในแต่ละวาระจะใช้การลงคะแนนเสียงโดยการลงมติ และ สรุปผลการลงคะแนน

โดยในวาระการประชุม มีวาระสำคัญดังนี้

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 52 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 52 สโมสร ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 53 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 53 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งสมาชิก เพื่อตรวจสอบ รายงานการประชุม ประกอบด้วย

1.นายวีระศักดิ์​ โจมทอง สโมสรชลบุรี เอฟซี
2.​นายมาโนช สุวรรณศิลป์ สโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี
3.นายชนะวิทย์ ฉายแสง สโมสรฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 56 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการเสนอ

4.2 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัตรออกเสียงลงคะแนน จากตัวแทนสโมสรที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่อาสาเป็นผู้ตรวจสอบบัตรออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1.คุณจิรพัฒน์ อุดมผล โมสรสยาม เอฟซี
2.คุณอิสสริยาภรณ์ อัศวมาลา สโมสร ลพบุรี ซิตี้
3.คุณนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล สโมสรอ่างทอง เอฟซี

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 57​ สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อผู้ตรวจสอบบัตรออกเสียงลงคะแนน ตามที่ได้มีการเสนอ

4.3 รับรองรายงานการดำเนินงานกิจกรรมและรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 57 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา

4.4 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 56 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดง รายรับ – รายจ่าย ซึ่งได้ตรวจสอบและลงนามในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดย นางสาวพรนิภา ตั้งเด่นไชย

4.5 การรับรองฐานะการเงิน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 56 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองฐานะการเงิน

4.6 การขออนุมัติงบประมาณ

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 55 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 57 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบประมาณ

4.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

เสนอให้ นางสาวพรนิภา ตั้งเด่นไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10180 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของสมาคม สำหรับปี 2566, 2567 และ 2568 ตามข้อบังคับลักษณะการปกครอง ข้อ 76

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 56 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 58 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองแต่งตั้ง นางสาวพรนิภา ตั้งเด่นไชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10180 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระของสมาคม สำหรับปี 2566, 2567 และ 2568

4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน จากผู้สมัครจำนวน 15 คน โดยวิธีการแจกบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 58 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 58 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองวิธีการการเลือกตั้ง

ผลการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 คน มีดังนี้

1.นายชนินทร์ แก่นหิรัญ จำนวน 45 คะแนน
2.นายกฤตเมศ เอ่งฉ้วนธาดา จำนวน 41 คะแนน
3.นายสิทธิพร เศวภายน จำนวน 35 คะแนน
4.พลโทกิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน จำนวน 32 คะแนน
5.พลโทศานิต สร้างสมวงษ์ จำนวน 29 คะแนน

ผลการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำรอง (การเลือกตั้งครั้งที่ 2 จากผู้สมัครที่มีอันดับ 6-15 จากการเลือกครั้งที่ 1)

1.นายคมกฤช นภาลัย จำนวน 38 คะแนน
2.นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาส จำนวน 29 คะแนน
3.นายวรุตม์ วัลลิภากร จำนวน 16 คะแนน

4.9 การขออนุมัติรับสมาชิก

สำหรับปีนี้ มีผู้ที่แสดงความจำนงสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ จำนวน 101 รายชื่อประกอบด้วย

ในวาระนี้ จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 52 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 52 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับสมาชิก

4.10 การแต่งตั้งสภากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ในวาระนี้ จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 54 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 54 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้ง นางศุภวัลย์ ศุภศิริ เป็น กรรมการกลาง แทนตำแหน่งสภากรรมการที่ว่างลง

4.11 แต่งตั้งกรรมการขององค์คณะตุลาการแทน

ในวาระนี้ จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 53 สโมสร เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 52 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้ง นายเจษฎาภรณ์ ณ พัทลุง และนายคมเดช สาราลักษณ์ ดำรงตำแหน่งแทน นายวิเชียร ชุบไธสง และนายดนัย มงคลศิริ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 การลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

เนื่องจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ใช้อาคารแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 เป็นที่ทำการ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่อยู่ ในข้อบังคับลักษณะการปกครอง ข้อ 1.2.1 ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

แต่เนื่องจากวาระดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบล่วงหน้า จึงขอมติที่ประชุม ให้เพิ่มวาระ 5.1 การลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ และขอมติที่ประชุมรับรอง

ในวาระนี้ จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 52 สโมสร เกินสามในสี่ของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 53 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เพิ่มวาระ 5.1 การลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ และรับรองการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ