สำเร็จการศึกษา…..

Photo of author

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 86 คน ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา