“ส.บอล” ชี้แจงข้อกำหนดเลือกตั้งนายกบอลไทย ผ่านความเห็นชอบจาก กกท.

Photo of author

ที่มา และการเลือกตั้งตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ในประเด็นที่ว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูล ชั้น Lโรงแรมเซ็นทรา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นการเลือกตั้งที่เข้าข่ายไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม และการได้มาซึ่งข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ ไม่ถูกต้อง นั้น

ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล อุปนายก และกรรมการกลาง ครั้งนี้ถูกกำหนดขึ้นตาม ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่4) พ.ศ.2562 ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้อง ผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1.ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาจากสภากรรมการของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

2.สมาคมฯ จัดส่งผลการพิจารณา ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ จากสภากรรมการฯ ให้สโมสรสมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนเปิดประชุมใหญ่ตามระเบียบข้อบังคับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

3.ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ ฉบับดังกล่าว ผ่านมติเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

4.สมาคมฯ จัดส่งข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสโมสรสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนพิจารณาและได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับหนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยปรากฏถ้อยคำ ดังนี้

“ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนการแก้ไข ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่4) พ.ศ.2562 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น”

“การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาแล้ว การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2561) ข้อ 30 ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมและไม่ขัดต่อกฎหมาย และการจดทะเบียนดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดและเข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับจดทะเบียนได้ จึงรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่4) พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย”

5. อนึ่ง สำนักงานเลขาธิการ ได้แจ้งต่อสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ซึ่งหน่วยงานทั้งสอง มิได้มีคำสั่งโต้แย้งคัดค้านหรือมีคำสั่งให้ระงับการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่อย่างใด

ดังนั้น การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มิได้เป็นการกำหนดขึ้นเองแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ