“ส.บอล” ยืนยันบริหารงานโปร่งใส, ไม่รับเงินเดือนมาตั้งแต่ ม.ค. 2562

Photo of author

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสถานะเป็น นิติบุคคลเอกชน ซึ่งจากการที่เป็นนิติบุคคลเอกชนจึงทำให้การบริหารงานของสมาคมฯไม่จำต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายของทางราชการเหมือนกับหน่วยงานราชการทั่วไปแต่อย่างใด หากแต่สมาคมฯจะต้องบริหารงานโดยอาศัยข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ

ทั้งนี้ ในการบริหารงานของสมาคมฯจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลของสภากรรมการสมาคมฯและที่ประชุมใหญ่ (ประกอบด้วยสโมสรสมาชิกทั้งหมด) การตราข้อบังคับลักษณะการปกครองขึ้นมาบังคับใช้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภากรรมการสมาคมฯและยังต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อให้มีมติอนุมัติอีกด้วย หาใช่คณะผู้บริหารสมาคมฯและหรือนายกสมาคมฯจะเป็นผู้กำหนดข้อบังคับลักษณะการปกครองขึ้นเองได้ และภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้วยังต้องส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) และ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ตรวจสอบและให้การรับรองก่อน กับทั้งต้องได้รับการจดทะเบียนรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย

ดังนั้น ในประเด็นที่มีผู้ออกมากล่าวหา โดยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในหลายประเด็นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางสมาคมฯขึ้นได้นั้น สมาคมฯขอชี้แจงโดยสังเขป ดังนี้

ประเด็นการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ นั้น เนื่องจากสมาคมฯไม่จำต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายของทางราชการ สมาคมฯจึงสามารถที่จะออกข้อกำหนดและวิธีการอันว่าด้วยการนี้ที่เหมาะสมตามความจำเป็น ภายใต้กรอบข้อบังคับลักษณะการปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาคมฯ

อย่างไรก็ตามในยุคที่ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในการสรรหาผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลจึงได้นำแบบอย่างของทางราชการมาปรับใช้ในการออกข้อกำหนดและวิธีการสรรหา โดยกำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอตัวเข้ามาบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ จะต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือและฐานะทางการเงินที่มั่นคง อย่างน้อย 3 บริษัท เข้าร่วมประมูล และจะต้องเสนอจำนวนเงินรายได้ขั้นต่ำ ต้องทำแบงก์การันตี จำนวนเงินนั้น มอบให้กับสมาคมฯในวันทำสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในวันประมูล บริษัท แพลนบี วางหนังสือค้ำประกันเรียบร้อย

จากการสรรหา บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดคือ เสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนขั้นต่ำ 510 ล้านบาท (ห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ต่อปี และได้จัดทำแบงก์การันตี เงินจำนวนดังกล่าวมอบให้สมาคมฯในวันทำสัญญาด้วยแล้ว

โดยบริษัท แพลนบีฯ จะได้รับประโยชน์จากการบริหารนี้ 15-22.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ สมาคมฯ จึงได้มอบสิทธิในการบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับบริษัทแพลนบีฯ และมีการทำสัญญาตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการตลอดระยะเวลาที่ผูกพันกัน บริษัท แพลนบี ได้จ่ายเงินสมาคมฯเกินกว่าข้อตกลงมาตลอด สมาคมฯไม่เสียหาย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เคยทำสัญญามอบสิทธิการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ ให้กับบริษัทเอกชน โดยไม่มีการเสนอค่าตอบแทนขั้นต่ำ โดยไม่มีแบงก์การันตีเป็นหลักประกันแต่อย่างใด อีกทั้งได้รับประโยชน์จากการบริหารสิทธิประโยชน์ 95 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์

ประเด็นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

การกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกสมาคมฯและผู้บริหารของสมาคมฯ หาใช่นายกสมาคมฯจะกำหนดได้เองไม่ หากแต่ต้องมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบของสภากรรมการมาก่อน จำนวนอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งตามที่มีผู้ออกมากล่าวหา นอกจากจะไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วยังไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงอย่างครบถ้วน เช่น กรณีที่ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เห็นว่า เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจกรรมของสมาคมฯได้อีกส่วนหนึ่ง จึงได้เสียสละบริจาคเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งจากสมาคมฯทั้งหมด ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 จนกระทั่งปัจจุบันให้กับสมาคมฯ

อนึ่ง สมาคมฯขอแสดงจุดยื่นที่จะไม่ตอบโต้ ชี้แจงแสดงเหตุผล เอกสารหลักฐาน ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ข่าว ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฯโดยตรงหรือต่อ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯหรือผู้บริหารสมาคมฯคนใดก็ตาม เพราะสมาคมฯเห็นว่าบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้น ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสมาคมฯแต่อย่างใด ทั้งนี้สมาคมฯพร้อมที่จะชี้แจงแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารหลักฐานในทุกประเด็นต่อส่วนราชการหรือศาลที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ อุปนายกและกรรมการกลางของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้อง วิภาวดี บอลรูม ชั้น L

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน
โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์