บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟสื่อสุขภาพ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมนำทีมลงหวดกอล์ฟเพื่อสานสัมพันธ์ของ ชมรมกอล์ฟสานสัมพันธ์ (HAM Golf Club) ของโครงการสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สนาม เดอะ รอยัลเจมส์ ซิตี้ ณ สนาม เดอะ รอยัลเจมส์ ซิตี้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

งานดังกล่าวถือเป็นการประชุมสามัญประจำปี โดยกฎข้อบังคับของชมรมได้ให้อำนาจแก่ประธานชมรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมกิจการชมรม ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ชมรมเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของชมรมเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาจัดการชมรมเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของชมรมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมเป็นการฉลองในการจัดตั้งขึ้นของ “ชมรมกอล์ฟสื่อสุขภาพ”

อาศัยอำนาจตามกฎข้อบังคับชมรมกอล์ฟสื่อสุขภาพจึงแต่งตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษาคณะทำงานและคณะกรรมการ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย, นายสมชาย เลิศสุวรรณกุล, ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2.ที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย พล.อ.ต นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค, นายออมสิน ชีวะพฤกษ์, นายวิจารณ์ ภุกวิบูลย์, นายไพวงษ์ เตชะณรงค์, นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร, นายสันติ วิริยะรังสฤษฐ์, นายเผด็จ ภูริปติภาน, นายปิยะพันธ์ จำปาสุต, นายภัครธรณ์ เทียนไชย, นายวิเชียร พุฒวิญญู, นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล, พล.อ.ภูดิศ ทัตติยะโชติ, พล.อ.อ บุญช่วย สุภรสุข

รองประธานประกอบไปด้วย ฝ่ายหารายได้ นายบรรเทิง แสงรัฐรัตนะ, ฝ่ายกิจการพิเศษ นายธีระ กนิษฐพงษ์ และ ฝ่ายกฎหมาย นายกอรปลาภ อภัยภักดิ์ ด้าน นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา รั้งตำแหน่งเลขาธิการและ นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นั่งผู้ช่วยเลขา โดยมี นางอังคณา พุฒวิญญู นั่งตำแหน่งเหรัญญิก และนางสาว ชญาณรัศมิ์ ภิรมย์รัตณ์ นั่งตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิก โดยฝ่ายปฏิคม เป็นของ ดร. จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา, นายทะเบียน เป็น นางสาวสุปราณี อุ่ยยะเสถียร พร้อมทั้งคณะกรรมการ อาทิเช่น นายองอาจ อรุณศรีมรกต, นายศิตชัย จีระธัญญาสกุล, นอ.จิรพล ด้วงสกุล, พล.ต.ต สันติ วิจักขนณา, นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล, พล.ต.ต สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ, นายไพฑูรย์ รักประเทศ, นายบุญชนะ เจริญผล, นายวิทยา สังข์ทอง, ดร.ณัฐกฤตย์ ณ.ชุมพร, นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์, นายเชิญพร เต็งอำนวย โดยมี คณะกรรมการสานสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา, คุณรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์, คุณพิชัญญา กัจนาภรณ์, คุณธัญณิชา บุญเลิศ และ คุณวิมลิณฬ์ โบวีไนเซอร์

นอกจากเป็นการประชุมสามัญแล้ว ทางชมรมก็ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟภายในชมรม เพื่อสานสัมพันธ์ของเหล่าสมาชิกภายในชมรมอีกด้วย พร้อมทั้งเป็นการเปิดตัวคณะทำงานของสมาคมอีกด้วย อีกทั้ง พล.ต.ท.คำรนวิทน์ ธูปกระจ่าง (สส.3), นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา (สส.2) ได้มีการมอบเงิน100,000 บาท สนับสนุนโครงการปรับปรุงสถานทีจัดของพระราชทาน/จัดเก็บและแจกจ่ายของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมอบให้ พล.อ.ต. นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพ