ส.บอลฯตั้งกรรมการจัดฟุตบอล”คิงส์คัพครั้งที่ 47″

Photo of author

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 47 ขึ้นในวันที่ 6 ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำเป็นต้องคัดเลือกสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้ได้สถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมในการจัดการแข่งขัน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 47

1.นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ เป็น ประธานกรรมการ
2.นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ เป็น กรรมการ
3.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็น กรรมการ
4. นายไพฤทธิ์ ต้านไพรี เป็น กรรมการ
5. นายวรงค์ ทิวทัศน์ เป็น กรรมการ
6. นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็น กรรมการ
7. นายธนพงศ์ จูสนิท เป็น กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากการคมนาคม สภาพสนาม ความจุสนาม จำนวนสนามซ้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่พัก โดยยึดหลักการที่ว่าเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากล
2. แจ้งผลการคัดเลือกให้นายกสมาคมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.​ 2562

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์